آکورد آهنگ جشن دلتنگی - داریوش

ریتم باسانووا4/4

 

 


Em

 

شب آغازAm هجرت تو Dشب در خودشکستنمEmبود

 


Em

 

شب بی رحمAmرفتن تو Dشب از پا نشستنمEm بود

 


D7

 

شب بی توGشب بی منC شب دلمرده هایG تنها بود

 


D7

 

شب رفتنG شب مردنC شب دل کندن من ازEm ما بود

 


Em

 

باسه جشنAm دلتنگی ما Dگل کریه سبدEm سبد بود

 


Em

 

با طلوع عشقAm من و تو Dهم زمین هم ستارهEm بد بود

 


C

 

از هجرتC7 تو شکنجهD7 دیدم Gکوچه تو اوجC لیاقتم بود

 


C

 

چه مومنانه C7از خودD7 گذشتم Gکوجه من از من نهایتمEm بود

 


دقت کنید در اینجا باید با انگشت{

 

p

}روی سیمها بکشیدفقط داخل پرانتز

 

(Fdimبه دادم برسAm به دادم برس تو Dmای ناجیAm تبار من

 

 


Fdim

 

به دادم برسAm به دادم برسDm ای قلبAm سوگوار من)

 


G

 

سهم منC جز شکستنF من A#توهجوم شب Emزمین نیست

 


G

 

با پروC بال خاکیF من A#شوق پروازEm آخرین نیست

 


Fdim

 

بی تو بایدAm دوباره بر گشت Emبه شب بی پناهی

 


G

 

سنگرC وحشت من ازF من #Aمرهم زخم پیرEm من کو

 


G

 

واسه پیداC شدن توF آینه #Aجاده ی سبز گمEm شدن کو

 


Fdim

 

بی تو باید دوبارهAm گم شد Emتوغبار تباهی

 


C

 

با من نیازC7 خاکD7 زمین بود Gتا قله فتحC ستاره بستی

 


C

 

اگر شکستمC7 از توD7 شکستم Gاگر شکستی از خودEm شکستی

 


Fdim

 

به دادم برس.........

 

(D7شب بی توG شب بی منC شب دلمرده هایG تنها بود

 


D7

 

شب رفتنG شب مردنC شب دل کندن من ازEm ما بود)2بار

/ 0 نظر / 370 بازدید